RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych – RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Medyczne Omega Katarzyna Ochnik Sp. z o.o.  ul. Rolna 17  62 – 002 Suchy Las, e-mail: scm.omega@gmail.com

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

  • w celu rejestracji Państwa wizyt i świadczeń medycznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
  • w celu udzielania świadczeń medycznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c, d, e, RODO)
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f, RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu statystycznym

Okres przechowywania danych osobowych:

  • Dane osobowe zbierane w związku z udzielaniem świadczeń medycznych będą przetwarzane przez okres 20 lat, a dane zbierane w związku ze świadczeniem medycznym w którym uszkodzono ciało lub spowodować zgon 30 lat, a dane dzieci poniżej 2 roku życia i udzielonych im świadczeń medycznych przez okres 22 lat.
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania ustalonych lub podjętych działań w celu ochrony Pani/Pana żywotnych interesów.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom i przekazane im do przetwarzania jak: NFZ, ZUS, KRUS, Ubezpieczyciele, w związku z koniecznością zabezpieczenia społecznego (wypłata świadczeń, zasiłków), pracodawcom w ramach medycyny pracy, podmiotom medycznym współpracującym z administratorem,

Do danych mogą też mieć dostęp nasi inni podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.